Halal

Halal

-Proizvod u čijem sastavu nema ni jednog sastojka koji je muslimanima zabranjen za upotrebu
- U procesu proizvodnje primjenjuju se zahtjevi Halal standarda i ne koriste se zabranjene sirovine i druga sredstva
- Da bi proizvod bio halal prvo mora zadovoljiti sve propise o zdravstvenoj ispravnosti, higijeni i sanitaciji.

Halal turizam predstavlja djelatnost pružanja usluga tokom putovanja osobama koje žive u skladu sa halal normama ili halal lifestyle-om, kako se to sve češće imenuje. Ova djelatnost obuhvata aktivnosti organiziranja i relizacije putovanja, smještaj, uvjete za obavljanje vjerskih obreda, pripremanje i posluživanja hrane, te ostale aktivnosti tokom boravka poput slobodnih aktivnosti, izleta, obilazaka,rekreacije i slično.

Potrebno je napomenuti da se na međunarodnom nivou umjesto termina halal turizam preporučuje upotreba odrednice 'Halal Friendly Travel'. Kako u našem jeziku još uvijek nemamo ustaljen prijevod ove odrednice, mi smo se opredijelili da za početak ovu djelatnost imenujemo kao halal turizam. Pri tome smo svjesni da je Halal Friendly Travel adekvatniji od izraza halal turizam iz najmanje tri razloga.

Prvi razlog je što ova usluga nije vezana isključivo za turiste, već za bilo koju osobu kojoj je potrebna halal usluga bez obzira na motiv putovanja i bez posebnog ograničavanja na bilo koju sezonu ili godišnje doba. To mogu biti i poslovni ljudi, sportisti, osobe koje putuju radi liječenja ili bilo kojim drugim povodom. Drugi razlog je što agencije, organizacije ili objekati koji pružaju halal usluge mogu pružati i druge usluge koje nisu halal. I konačno, treći razlog leži u činjenici da sadržaj i kvalitet usluge nikad nisu u potpunosti isti, neko nudi više i bolje od drugih. Stoga se najveća pažnja obraća na to koliko su uvjeti i okruženje u kojima se usluga realizira „prijateljski“ za osobe koji traže halal usluge. Pored navedenih izraza, još se koriste i odrednice Halal Friendly Enviroment i Halal Friendly Hospitality i obuhvataju fizičko okruženje, infrastrukturu, te gostoprimstvo i ljubaznost osoblja koje pruža uslugu.

Halal je riječ porijeklom iz arapskog jezika i znači dozvoljeno, dopušteno, ugodno, prema islamskim propisima. Ono što je zabranjeno prema islamskim propisma naziva se HARAM (zabranjeno) i MEŠBUH (sumnjiv i kao takav zabranjen sve dok se ne dokaže da je dozvoljen (čist) – HALAL). Sva tri termina u lokalnoj i međunarodnoj korespodenciji najčešće se koriste u svom izvornom obliku. Pored osnovnih značenja (dozvoljeno - zabranjeno) termini HALAL i HARAM u kolokvijalnoj upotrebi su poprimili dodatna značenja. Tako se riječ HALAL veoma često koristi i sa značenjima: oprostiti, dati bez naknade, pošteno zaraditi i slično.

Osnovne odredbe o HALALU su utvrđene u izvorima islamskog učenja i konzistentne su vremenski (od polovine VII. Stoljeća n.e.) i prostorno (u bilo kojem dijelu svijeta gdje žive muslimani). Nadležni autoriteti u oblasti šerijatskog (islamskog) prava na osnovu odredbi sadržanih u Kur'anu (Božijoj objavi) i Sunnetu (uputama i praksi Božijeg poslanika Muhammeda a.s.) kontinuirano prate naučni i tehnološki razvoj i odgovarajućim fetvama (šerijatskim pravnim rješenjima) utvrđuju usklađenost i status određenog oblika ponašanja, rada, predmeta / proizvoda u odnosu na šerijatske norme i kvalificiraju ih kao dozvoljene, zabranjene ili ih označavaju drugim terminima koji predstavljaju gradaciju između ove dvije krajnosti.

Najčešće citirani ajeti (redak) iz Kur'ana koji se odnose na halal hranu glase:

“O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno(HALAL) i što je prijatno...” Kur’an, El-Bekare,168.

“O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! “ Kur’an, El-Bekare, 172.

Pored navedenih cijeli je niz drugih ajeta i hadisa (izreka Božijeg poslanika) koji detaljnije preciziraju i objašnjavaju šta je sve dopušteno, a šta zabranjeno muslimanima za upotrebu ili konzumiranje.

- To su provjereni i sigurni proizvodi koji ispunjava zahtjeve kvalitete
- To je obaveza muslimanima definisana Kur’anom i Hadisom
- Halal mogu korisiti i nemuslimani jer nije u suprotnosti s odredbama drugih vjera

Želatin je prozirna tvar bez boje i mirisa, lako lomljiva i gotovo neukusna čvrsta supstanca. To je protein proizveden djelimičnom hidrolizom kolagena iz kože, kostiju, vezivnog tkiva organa i drugog klaoničkog otpada životinja kao što su goveda, svinje i dr. Želatin se topi prilikom zagrijavanja a stvrdnjnava se hlađenjem. Zajedno sa vodom čini polu tvrdi koloidni gel.

Ukupna proizvodnja želatina u svijetu iznosi oko 300 000 tona godišnje, od toga 44% proizvedeno je od svinjske kože, 28% od goveđeg krzna, 27% od kostiju, a 1% od ostalih dijelova.

U zadnje vrijeme počela je proizvodnja želatina iz ribe kako bi se zadovoljile potrebe potrošača drugih konfesija.

Želatin je klasificiran kao aditiv i označava se brojem E 441.

Upotreba želatina je jako rasprostranjena. U farmaciji se koristi u proizvodnji kapusla, u kozmetici se dodaje u proizvode za podmlađivanje kože, bora, koristi se za izradu filmova za fotografiju, i dr. Kao dodatak hrani koristi se u želiranim i gumenim proizvodima, za formiranje pjene u proizvodnji machmallov biskvita, kolača i sličnih proizvoda. U prehrambenoj industriji koristi se za vezivanje vode u konzervama i instant supama, a koristi se u proizvodnji džemova, milerama, jogurta, sladoleda, voćnih sokova i drugih proizvoda.

U domaćistva dolazi u obliku granuliranog praha.

Želatin može biti haram, halal ili mešbuh. Generalno prema Halal standardu želatin je mešbuh tj. sumnjiv i kao takav se ne može koristiti u proizvodnji halal proizvoda dok se ne provjeri njegovo porijeklo.

Želatin životinjskog porijekla u proizvodnji može biti zamjenjen želatinom biljnog porijekla kao što je: škrob, alginat, pektin, agar-agar, carrageenan itd.

Na deklaraciji proizvoda naći ćemo da piše samo žalatin ili sredstvo za želiranje bez objašnjenja i deklaracije kojeg je porijekla. Takav želatin može biti goveđeg, svinjskog i ribljeg porijekla.

U procesu halal certificiranja proizvoda Agencija za certificiranje halal kvalitete provjerava porijeklo i status želatina, pa se takvi proizvodi mogu nesmetano konzumirati. Shodno tome, prije konzumiranja drugih želatiranih proizvoda Agencija preporučuje da se provjeri porijeklo želatina kod proizvođača.