Kurban, propisi i preporuke

Dolaskom Kurban-bajrama ponovo se aktueliziraju pitanja propisa o kurbanu i njihove praktične primjene. Šerijatski propisi o kurbanu su manje-više poznati i na njih se svake godine podsjeća na različite načine. Svi vjernici nastoje da se što bolje upoznaju sa ovim propisima i nastoje da ih što dosljednije provedu u praksi. Upravo zbog primjene ovih propisa kurbansko meso se smatra najhalalnijim, pa su stoga propisi o klanju kurbana preuzeti kao osnova za definiranje standarda za halal klanje životinja koje se obavlja u industrijskoj proizvodnji.

Šeri'atski aspekti (deset) zabrana o ishrani u trećem ajetu sure el-Ma'ide

Sura El- Ma'ide je medinska sura, iako su neki njeni ajeti objavljeni još u Meki. Sura nosi ime Suretu'l – Ma'ide (Sofra) jer govori o sofri koju su učenici (havarijjun-i) tražili od Isaa a.s., da moli od svoga Gospodara da im je spusti na Zemlju. Također sura nosi i drugo ime Suretu'l-'Uqud, jer je ovo jedina sura koja započinje traženjem vjernika da ispunjavaju svoje obaveze. Ova sura sadrži 120 ajeta i jedna je od tri sure koje počinje sintagmom „Ja ejjuhel-lezine amenu“ – „O vi koji vjerujete (vjernici).

Halal i GMO hrana

Posljednjih desetak godina napisane su mnoge knjige i članci o potencijalnim i još nepoznatim opasnostima konzumiranja genetski modificiranih biljaka i drugih namirnica, te mesa životinja hranjenim isključivo genetski modificiranom hranom. Sasvim je jasno da je Islam ponudio duboku mudrost, koju mi nekad ne možemo ni dokučiti, koja se ogleda u uravnoteženom pristupu šerijata u pogledu halala i harama.

Analiza zastupljenosti tema o halalu i haramu u mektepskoj nastavi

Ljudski život zasnovan je na određenim principima i normama, odnosno onome što je čovjeku dozvoljeno i zabranjeno. Prema šerijatskim propisima, svako čovjekovo djelo spada u jednu od ovih kategorija. Zakonodavac je pred ljude postavio zahtjev u vidu nekoliko kategorija, pa tako imamo: vadžib ili farz – ono što moramo uraditi i što nam je strogo obavezno, haram – ono što nam je strogo zabranjeno, mendub – ono što je preporučljivo, mekruh – ono što je pokuđeno i ne odobrava se, kao i mubah ili halal – ono što je dopušteno.

Halal i haram status aditiva u prehrambenim i farmaceutskim proizvodima

U toku proizvodnje prehrambenih i farmaceutskih proizvoda koriste se različite metode i aditivi koji proizvodima daju drugačiji izgled i kvalitet. Jedan od osnovnih faktora kod odabira proizvoda prilikom kupovine je upravo njegov kvalitet i izgled. Zbog toga potrošači moraju imati uvid u deklaraciju proizvoda i porijeklo aditiva i ostalih hemikalija koje su korišteni prilikom proizvodnje ovih proizvoda.

Halal i organska proizvodnja

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ BiH u svom zborniku radova „Pogledi“ broj 13-14, objavila je rad pod nazivom „Halal i organska proizvodnja“. Halal i organska proizvodnja imaju brojne slične zahtjeve u pogledu primarne proizvodnje, prerade i distribucije, što upravo pokriveno i obrađeno u ovom radu.

Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva

Treće savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane „AgroTech“ organizirano je u augustu 2008. godine u Gradačcu, u sklopu Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive. Agencija za certificiranje halal kvalitete u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Poljoprovredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu svim učesnicima kupa se predstavila radom „Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva“.