Konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za certificiranje halal kvalitete

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za certificiranje halal kvalitete

Na osnovu člana 20. stav 1. alineja 4. Statuta Agencije za certificiranje halal kvalitete i Odluke Upravnog odbora br. 370/18 od 19. septembra 2018. godine, Upravni odbor Agencije za certificiranje halal kvalitete objavljuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Agencije za certificiranje halal kvalitete

Konkurs možete pogledati i preuzeti na linku OVDJE.

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalu Agencije www.halal.ba .

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u IIN Preporod.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Agencija nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za konkurs- NE OTVARAJ“ na adresu:

Islamska zajednica u BiH, Agencija za certificiranje halal kvalitete

Turalibegova 73

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina