Organizirana edukacija auditora halal kvalitete

Organizirana edukacija auditora halal kvalitete

U Sarajevu, danas, 14. oktobra 2023. godine, Agencija za certificiranje halal kvalitete organizirala je jednodnevu edukaciju auditora halal kvalitete. Predavači na edukaciji bili su direktor Agencije, dr. Damir Alihodžić, prof. dr. Midhat Jašić, uposlenici Agencije Almir Alić, Vildana Džafić, Valdet Peštalić i Kemal Sejranić. Edukacija je organizirana u hotelu Hills u Sarajevu.

Ciljevi edukacije bili su upoznavanje sa novim halal standardima, te unaprijeđenje znanja i vještina auditora u cilju kvalitetnije pripreme, provođenja i izvještavanja sa audita halal kvalitete. Agencija edukaciju organizira jednom godišnje s ciljem razmjene iskustava, te unapređenje rada i kvaliteta.

Nakon teoretskog dijela edukacije, organizirana je radionica „studija slučaja“ na kojoj su auditori iznosili stavove i zaključke o slučajevima koje su rješavali. 

Auditori halal kvalitete po nalogu Agencije za certificiranje halal kvalitete vrše najavljene i nenajvaljne kontrole i uzorkovanje proizvoda i poluproizvoda u kompanijama koje implementiranje zahtjeve halal standarda u pogonima kompanije. Auditori halal kvalitete su različtih stručnih i naučnih kompetencija i kvalifikacija.