Konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za certificiranje halal kvalitete

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za certificiranje halal kvalitete

Na osnovu člana 20. stav Statuta Agencije za certificiranje halal kvalitete i Odluke Upravnog odbora br. 330-1/22 od 29. septembra 2022. godine, Upravni odbor Agencije za certificiranje halal kvalitete objavljuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Agencije za certificiranje halal kvalitete

I OPIS POSLOVA

Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete obavlja poslove:
- organizira i rukovodi radom Agencije,
- zastupa i predstavlja Agenciju prema trećim licima i odgovora za zakonitost rada Agencije,
- predlaže Upravnom odboru plan rada, razvoja i afirmaciju Agencije,
- podnosi Upravnom odboru godišnji izvještaj o radu Agencije,
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i odgovoran je za rezultate rada i finansijsko poslovanje Agencije,
- predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,
- vodi računa o ugledu Agencije,
- nalogodavac je za vršenje finansijskog plana,
- brine o sredstvima i imovini Agencije,
- stara se o provođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora u skladu sa zakonom i aktima Islamske zajednice u BiH,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor.

II MANDAT
Mandat direktora Agencije je 4 godine sa mogućnošću imenovanja na još jedan mandat.

III UVJETI ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

1. Opći Uvjeti:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora Agencije,
- da nije osuđivan za krivično djelo i da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa koji je nespojiv sa dužnosti u upravi Agencije, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije lice kojem je izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti direktora,

2. Posebni uvjeti:
- da ima završenu visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja (VSS: Islamske, društvene ili tehničke nauke),
- da je član Islamske zajednice,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u okviru svog zanimanja u Islamskoj zajednici i najmanje 3 godine na rukovodećem radnom mjestu,
- da poznaje međunarodne standarde relevantne za djelatnost Agencije,
- kompjuterska pismenost,
- znanje engleskog ili arapskog jezika.


IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju, adresu, e-mail, i broj telefona, i sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih konkursom:
- ovjerenu fotokopiju diplome,
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerene fotokopija, ne starije od šest mjeseci),
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
- ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude imenovan na mjesto direktora Agencije),
- ovjerena izjava o ispunjavanju uvjeta iz poglavlja III, tačka 1. alineja 4. i 5. konkursa (ne starija od dana objavljivanja konkursa),
- fotokopija članske kartice Islamske zajednice,
- dokaz o radnom iskustvu iz poglavlja III, tačka 2., alineja 3. konkursa,
- dokaz o poznavanju međunarodnih standarda relevantnih za djelatnost Agencije (fotokopija certifikata),
- dokaz o poznavanju stranog jezika,
- dokaz o kompjuterskoj pismenosti.

V ROK I OBJAVLJIVANJE

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalu Agencije www.halal.ba 
Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u IIN Preporod.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Agencija nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za konkurs- NE OTVARAJ“ na adresu:
Islamska zajednica u BiH, Agencija za certificiranje halal kvalitete
Turalibegova 73, 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina