Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete u BiH: Procedura halal certificiranja je jednaka za sve kompanije

Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete u BiH: Procedura halal certificiranja je jednaka za sve kompanije

Halal certificirani proizvodi se obilježavaju jedinstvenim Halal znakom, registriranim u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i međunarodnog WIPO instituta u Ženevi. Upotrebu Halal znaka odobrava isključivo Agencija za certificiranje halal kvalitete.

Agencija za certificiranje halal kvalitete je ustanova Islamske zajednice u BiH, osnovana 2006. godine, čija je djelatnost halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukacija, savjetovanje i promociju halala. Aktivnosti halal certificiranja Agencija provodi u skladu sa zahtjevima registrovanog Halal standarda BAS 1049:2010 – Halal hrana, zahtjevi i mjere.

Halal standard definira kriterije za implementaciju zahtjeva halal kvalitete, koji su identični za sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu ili vrstu proizvodnje. Ti kriteriji utvrđuju šta kompanija mora poduzeti kako bi proizvod/usluga mogao dobiti status - HALAL (dozvoljen).

Halal certificirani proizvodi se obilježavaju jedinstvenim Halal znakom, registriranim u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i međunarodnog WIPO instituta u Ženevi. Upotrebu Halal znaka odobrava isključivo Agencija za certificiranje halal kvalitete.

Osiguranje halal statusa proizvoda i usluga podrazumijeva i edukaciju proizvođača, certifikacijske provjere, postcertifikacijske kontrole i laboratorijske analize. Sve ovo se provodi pod strogim nadzorom predstavnika Agencije za certificiranje halal kvalitete, odnosno stručnjaka iz oblasti islamskih nauka, prehrambene tehnologije, veterinarstva, agronomije, farmacije, medicine, ekonomije...

Pouzdanost halal statusa proizvoda dodatno se provjerava laboratorijskim analizama sirovina i gotovih proizvoda koje se obavljaju u saradnji sa ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama. Agencija redovo ažurira podatke o halal certificiranim kompanijama i proizvodima i objavljuje ih na svojoj web stranici, te putem namjenskih aplikacija za mobilne uređaje koje omogućavaju konzumentima stalni pristup podacima o halal proizvodima.

Agencija organizira i različite vrste edukacija o halalu, te organizira posebne seminare za učenike, studente, uposlenike i predstavnike Islamske zajednice, predstavnike industrije i različitih vladinih i nevladinih institucija. Agencija sarađuje sa vladinim, nevladinim, naučnim, obrazovnim i poslovnim institucijama i pojedincima u BiH, regionu i svijetu, te učestvuje u radu međunarodnih foruma, konferencija, savjetovanja, okruglih stolova i sajmova halal industrije. Na međunarodnom nivou Agencija predstavlja Bosnu i Hercegovinu i aktivno učestvuje u procesu izrade i ujednačavanja međunarodnih propisa o halalu i u oblasti halal standardizacije pri Institutu za standarde i metrologiju zemalja islamske kooperacije – SMIIC/OIC.

Bosna i Hercegovina je lider u oblasti halala na području Jogoistočne Evrope. U septembru mjesecu ove godine navršit će se 16 godina od izdavanja prvog halal certifikata i kada je počeo organiziran pristup halal certificiranju proizvoda i usluga. Od institucionalnog ustrojstva halal certificiranja u BiH, a kasnije i na području drugih zemalja u našoj blizini, halal industrija je u stalnom porastu. Broj kompanija koje se opredjeljuju za implementaciju zahtjeva halala sve je veći. Raste broj halal certificiranih proizvoda i usluga, a halal certificiranje pored svog osnovnog značenja postaje sinonim za zdravu i dodatno provjerenu hranu i proizvode.

Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić pojasnio je koje su koristi halal certifikata.

-Koristi halal certifikata mogu se ogledati u nekoliko stvari. Prvo, kompanija pristupa implementaciji zahtjeva halal standarda kako bi udovoljila zahtjevima kupaca. U tom kontekstu proces halal certificiranja možemo posmatrati kroz sljedeće: kompanija dobijanjem halal certifkata potvrđuje ili otklanja sumnju sa svojih proizvodnih pogona ili proizvodnje (potvrđuje usklađenost sa halalom ili otklanja sumnju da je u proizvodnji koristila nešto što je suprotno zahtjevima halala). Drugo, halal je univerzalan i prihvatljiv za sve. Sveobuhvatan pristup koji definira halal certificiranje iniciralo je da se za halal proizvode ili halal hranu gleda kao na zdravu i dodatno provjerenu (halal standardom se zabranju upotreba GMO, hormona rasta, prekomjerna upotreba pesticida, ....). U prilogu ove činjenice govori i to da je sve više potrošača drugih vjerskih opredjeljenja koji kupuju i koriste halal proizvode i usluge. Treće, muslimanima je konzmiranje halal hrane i proizvoda vjerska obaveza koja nema supstituta. Ako u obzir uzmemo činjenicu da su muslimani jedna od najvećih svjetskih populacija i da imaju obavezu konzumiranja halal proizvoda, onda možemo zaključiti da kompanije implementacijom zahtjeva halal standarda otvaraju vrata jednog ogromnom tržišta. Osim toga, prisustvo halal proizvoda na drugim tržištima, čiji uvijet nije halal certifikat, time kompanije stiču prednost u odnosu na druge, kazao je Alihodžić koji nam je pojasnio i sam proces certifikacije.

-Procedura halal certificiranja je jednaka za sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu, obim i vrstu proizvodnje a koja se sastoji od sljedećih koraka:
-Organizacija podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonom i da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Agencija i Organizacija potpisuju ugovor o certificiranju i educiranju predstavnika Organizacije. Potom Organizacija priprema dokumentaciju u kojoj su opisane sve procedure proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koje koriste u svojoj proizvodnji i u konačnici Agencija provjerava da li je Organizacija ispunila zahtjeve halal kvalitete te dodjeljuje halal certifikat. Nakon dodjele certifikata Agencija najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama halal proizvoda, vrši kontrolu i praćenje da li kompanija ispunjava odredbe i zahtjeve Halal standarda. U najkraćem, Agencija u periodu važenja certifikata poduzima niz aktivnosti s ciljem potvrđivanja halal statusa proizvoda ili usluge, odnosno da bi se otklonile bilo kakve sumnje u njihov halal status, pojašnjava Alihodžić.

Agencija za certificiranje halal kvalitete će pružiti sve neophodne informacije i instrukcije kako uspješno proći postupak halal certificiranja. Sve neophodne informacije vezano za postupak halal certificiranja dostupni su na našoj internet stranici www.halal.ba ili na broj telefona 035 258 427.

(Oslobođenje)