Halal

Halal

Etanol je alkohol i to je jedini alkohol koji je prema Halal standardu zabranjen, jer je to ustvari jedini alkohol koji se pojavljuje u alkoholnim pićima (pivo, vino, šampanjci i sva druga alkoholna pića). Znači pored alkohola (etanola) postoje i drugi alkoholi koji se koriste u prehrambenoj i neprehrambenoj industriji.  Na primjer šećerni alkoholi mogu biti korišteni u prehrambenim proizvodima i oni su dozvoljeni jer nemaju svojstvo opijanja a to su: Propilen glikol, manitol, ksilitol,  i dr. koji se koriste u kao nosači aditiva i primjenjuju se npr u bombonama, žvakama i drugim proizvodima. Pored ovih alkohola postoje i drugi alkoholi kao što je metanol, izopropanol i izopropilni alkohol i oni se koriste u uglavnom u hemijskoj industriji (deterdženti, sredstva za čišćenje, te kao otapala za razne neamjene itd.)  i naravno otrovni su ukoliko se konzumiraju. Dakle ako proizvod sadrži etanol (da li kao dodatak, kao nosač aditiva ili drugo funkcionalno svojstvo) u bilo kojem obliku onda je taj proizvod prema našem Halal standardu zabranjen.

Halal je riječ porijeklom iz arapskog jezika i znači dozvoljeno, dopušteno, ugodno, prema islamskim propisima. Ono što je zabranjeno prema islamskim propisma naziva se HARAM (zabranjeno) i MEŠBUH (sumnjiv i kao takav zabranjen sve dok se ne dokaže da je dozvoljen (čist) – HALAL). Sva tri termina u lokalnoj i međunarodnoj korespodenciji najčešće se koriste u svom izvornom obliku. Pored osnovnih značenja (dozvoljeno - zabranjeno) termini HALAL i HARAM u kolokvijalnoj upotrebi su poprimili dodatna značenja. Tako se riječ HALAL veoma često koristi i sa značenjima: oprostiti, dati bez naknade, pošteno zaraditi i slično.

Osnovne odredbe o HALALU su utvrđene u izvorima islamskog učenja i konzistentne su vremenski (od polovine VII. Stoljeća n.e.) i prostorno (u bilo kojem dijelu svijeta gdje žive muslimani). Nadležni autoriteti u oblasti šerijatskog (islamskog) prava na osnovu odredbi sadržanih u Kur'anu (Božijoj objavi) i Sunnetu (uputama i praksi Božijeg poslanika Muhammeda a.s.) kontinuirano prate naučni i tehnološki razvoj i odgovarajućim fetvama (šerijatskim pravnim rješenjima) utvrđuju usklađenost i status određenog oblika ponašanja, rada, predmeta / proizvoda u odnosu na šerijatske norme i kvalificiraju ih kao dozvoljene, zabranjene ili ih označavaju drugim terminima koji predstavljaju gradaciju između ove dvije krajnosti.

Najčešće citirani ajeti (redak) iz Kur'ana koji se odnose na halal hranu glase:

“O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno(HALAL) i što je prijatno...” Kur’an, El-Bekare,168.

“O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! “ Kur’an, El-Bekare, 172.

Pored navedenih cijeli je niz drugih ajeta i hadisa (izreka Božijeg poslanika) koji detaljnije preciziraju i objašnjavaju šta je sve dopušteno, a šta zabranjeno muslimanima za upotrebu ili konzumiranje.

Validan Halal certifikat mora sadržavati sljedeće podatke:

a) Podatke o certificiranoj kompaniji (naziv, adresa sjedišta kompanije i/ili lokacije koje su obuhvaćene certificiranjem);

b) datum izdavanja, produženja ili obnove certifikacije;

c) datum isteka certifikata;

d) trajanje certifikacijskog ciklusa;

e) jedinstvenu identifikaciju dokumenta;

f) podatak o standardu i/ili drugom normativnom dokumentu na osnovu kojeg je obavljeno certificiranje;

g) opseg certifikacije (vrste proizvoda ili usluga koje su obuhvaćene certifikacijom);

h) naziv i adresa certifikacijskog tijela;

i) Certifikacijski znak koji se koristi za obilježavanje proizvoda/usluga;

j) drugi znakovi (poput akreditacijskog simbola) koji se koriste na certifikatu;

k) Ime, prezime i potpisi osoba ovlaštenih za certifikaciju;

l) Pečat ovlaštene institucije.

 

Zahtjevi za halal certifikacijsko tijelo:

1. Certifikacijsko tijelo mora biti registrirano u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima;

2. Certifikacijsko tijelo mora imati sjedište i biti registrirano za obavljanje djelatnosti;

3. Certifikacijsko tijelo mora posjedovati saglasnost lokalne Islamske zajednice;

4. Identifikacija nadležnog islamskog/halal autoriteta (institucije);

5. Podatak o međunarodnoj akreditaciji ili registraciji u referentnim bazama podataka priznatih halal certifikacijskih tijela;

6. Certifikacijsko tijelo mora obavljati poslove halal certificiranja u skladu sa zahtjevima određenog Halal standarda;

7. Certifikacijsko tijelo mora imati kvalifikovano i stručno osoblje u obavljanju svoje djelatnosti;

8. Certifikacijsko tijelo mora imati kompetentne i kvalifikovane auditore koji obavljaju nadzor klijenata;

9. Certifikacijsko tijelo mora imati eksperte za islamska/šerijatska pitanja;

10. Certifikacijsko tijelo mora imati opisane procedure certificiranja i

11. Certifikacijsko tijelo mora biti tijelo koje je samostalno i odgovorno za realizaciju svoje djelatnosti, povjerljivo i nepristrasno za provođenje aktivnosti certifikacije.